Polityka prywatności

HUB4IT Sp. z o.o. to miejsce w którym łączymy potrzeby projektowe Klientów i doświadczenia Kandydatów z sektora IT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1), tzw. RODO informuję, że przy przewarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma HUB4IT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ryżowej 49, 02-495 Warszawa.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Pan Paweł Wysocki, z którym można się kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pomocą adresu e-mail: iod@hub4it.pl
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w procesach rekrutacyjnych firmy HUB4IT Sp. z o.o.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) § 1 Kodeks pracy. Dotyczy to takich danych jak:

  • a) imię (imiona) i nazwisko;
  • b) datę urodzenia;
  • c) dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy;
  • d) wykształcenie;
  • e) kwalifikacje zawodowe;
  • f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

   W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 (1) § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dotyczy to takich danych jak:

  • a) wizerunek (zdjęcie);
  • b) testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej;
  • c) zapis wideo rozmowy;
  • d) umiejętności (np. znajomość języków obcych);

 5. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy HUB4IT Sp. z o.o., w szczególności mogą to być pracownicy odpowiedzialni za sprawy kadrowe, bezpośredni przełożeni oraz Klient, na zlecenie którego prowadzona jest rekrutacja lub któremu prezentowany jest kandydat do pracy.
 6. Podanie danych jest niezbędne - ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez HUB4IT Sp. z o.o.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od HUB4IT Sp. z o.o., dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 9. W razie wątpliwości lub pytań, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w kwestii ochrony danych osobowych.
 10. W przypadku braku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach - do czasu cofnięcia zgody.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 12. Dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony i na podstawie zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych, pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych usług, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu formularza kontaktowego oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych w razie konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy obowiązek je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mogą mieć także Dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony i na podstawie zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych, pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych usług, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu formularza kontaktowego oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych w razie konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy obowiązek je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mogą mieć także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy HUB4IT Sp. z o.o., w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania zapisów umowy, realizacji obowiązku prawnego bądź do momentu przedawnienia roszczeń.
 14. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informuję, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 15. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. HUB4IT Sp. z o.o., zapewnia że jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami.